Kommentarer

Påven Franciskus har inga problem med den vakna ideologin och har disciplinerat biskopar som gör motstånd. Men det verkar bara öka motståndet. Den tyske kardinal Gerhard Müller tvekar inte i en intervju med lifesitenews: Migration handlar inte om att hjälpa dem som behöver. Syftet är att förstöra nationalstaterna.

“Mass immigration is not about helping people but about destroying national identity,” Müller said. “They say that national identity is nationalism, which has caused all the wars, so they say they are against nationalism, but they are really against the nation.”

“If nationalism is the reason for wars, we must ask who is financing the wars and what interests are behind it.”

“They want everyone to be completely isolated and not connected by language, culture, family ties, or a native land where you feel at home,” Müller continued.

“They want to destroy all that. They want everyone to be atomized, without cultural and religious roots and identity,” he concluded.

 

”Masinvandring handlar inte om att hjälpa människor utan om att förstöra den nationella identiteten”, sa Müller. ”De säger att nationell identitet är nationalism, som har orsakat alla krig, så de säger att de är emot nationalism, men de är verkligen emot nationen.”

”Om nationalism är orsaken till krig måste vi fråga vem som finansierar krigen och vilka intressen som ligger bakom.”

”De vill att alla ska vara helt isolerade och inte förbundna med språk, kultur, familjeband eller ett hemland där man känner sig hemma,” fortsatte Müller.

”De vill förstöra allt det där. De vill att alla ska atomiseras, utan kulturella och religiösa rötter och identitet”, avslutade han.

Det är et tecken i tiden när en kardinal fører en så klar tale. Han vet han talar på vegne av många.

Det är neppe godhet som ligger bak när man importerar millioner med en främmande kultur och religion. Resultatet är synligt för alla. Liksom fortsätter man.

En annan som har lest och forstått scriptet är Viktor Orban.

Orbán also said that the “Soros Empire” keeps a list of “reliable allies” in the European Parliament and other EU organs to drive forward their open-borders agenda. He has consistently argued that each EU member state has the right to manage its own immigration policies, and not to be dictated to by Brussels.

“A group of Europe’s intellectual and political leaders want to create a mixed society that would completely change the continent’s cultural and ethnic identity, and Christian nature, within just a few generations,” Orbán said.

 

Orbán sa också att ”Soros-imperiet” håller en lista över ”pålitliga allierade” i Europaparlamentet och andra EU-organ för att driva sin agenda för öppna gränser framåt. Han har konsekvent hävdat att varje EU-medlemsstat har rätt att hantera sin egen invandringspolitik och inte att dikteras av Bryssel.

”En grupp av Europas intellektuella och politiska ledare vill skapa ett blandat samhälle som helt skulle förändra kontinentens kulturella och etniska identitet och kristna natur inom bara några generationer”, sa Orbán.

Müller är inte vem som helst i kyrkan. Han ledde tidigare Office of Doctrinal Truth, från 2012 till 2017.

In his interview this past week, Cardinal Müller lamented that the Catholic Church has been complicit in pushing the globalist agenda, despite its inherent hostility to Christianity.

The Church “is not just being run over, it’s being turned upside down,” he said. For the globalists to be successful, the Church “has to run in the same direction.”

“But the Church of Christ is the sacrament of salvation for the world and the vanguard against the self-destruction of mankind by negativists and nihilists,” he said.

 

I sin intervju den senaste veckan beklagade kardinal Müller att den katolska kyrkan har varit delaktig i att driva den globalistiska agendan, trots dess inneboende fientlighet mot kristendomen.

Kyrkan ”blir inte bara överkörd, den vänds upp och ner”, sa han. För att globalisterna ska bli framgångsrika måste kyrkan ”köra i samma riktning”.

”Men Kristi kyrka är frälsningens sakrament för världen och förtruppen mot mänsklighetens självförstörelse av negativister och nihilister”, sa han.

Müller tog också upp abort, som har blivit ett mer utbrett fenomen som tar livet av livskraftiga barn. Han kopplade det till ett nytt tema som har dykt upp: Den globala eliten vill minska jordens befolkning. Det är alldeles för många människor i deras ögon. Det är tankar som fått ökat stöd. Eliten är redan i färd med att ”gallra” befolkningen. Vaccinerna kan ses i detta ljus.

Müller also believes the elites are committing a “genocide” by promoting abortion and euthanasia.

The German cardinal said many globalists believe that there are “too many” people on Earth who are causing “climate damage.”

Müller tror också att eliten begår ett ”folkmord” genom att främja abort och dödshjälp.

Den tyske kardinalen sa att många globalister tror att det finns ”för många” människor på jorden som orsakar ”klimatskador”.

För att bekämpa denna förmodade ”överbefolkning” använder dessa mäktiga eliter abort och dödshjälp som en del av ett ”förintelseprogram”, sa Müller till LifeSiteNews.

Ett listigt argument

Globalisterna använder nazistiska anklagelser helt medvetet för att förstöra människor. I verkligheten är det de som går mot nazistiska former, vare sig det är abort, dödshjälp och dominanstänkande.

“And at the same time, anyone who criticizes this is called a Nazi by those who themselves promote the murderous Nazi ideology of ‘might makes right’… The genocide that is now being carried out is protected through propaganda by equating its critics with the people who committed the genocide in the past,” the cardinal added.

“The perversion of their logic is to portray the victims as the perpetrators. What is the depopulation program other than a plan of reducing people through violence?”

Müller explained that the “Nazi” accusation is often used as an “instrument of power” to suppress dissent.

 

”Och samtidigt kallas alla som kritiserar detta för nazister av de som själva främjar den mordiska nazistiska ideologin om ’might makes right’… Folkmordet som nu genomförs skyddas genom propaganda genom att dess kritiker likställs med folket. som begick folkmordet tidigare”, tillade kardinalen.

”Perversionen av deras logik är att framställa offren som förövarna. Vad är avfolkningsprogrammet annat än en plan för att minska människor genom våld?”

Müller förklarade att den ”nazistiska” anklagelsen ofta används som ett ”maktinstrument” för att undertrycka oliktänkande.

Metoden är välkänd från vår egen ankdamm. Någon har utvecklat det och sett till att det sprider sig. Detta sker inte slumpmässigt i hela väst.

Konservativa i USA säger att demokraterna beter sig som kommunister. Detta är svårt för européer att förstå. Ska superkapitalister – de rikaste röstar på demokraterna – kunna vara kommunister samtidigt?

The former prefect of the Congregation of the Doctrine of the Faith (CDF) said that the globalist system is a blend of capitalism and communism. Western globalists are capitalists with a “socialist mindset,” according to Müller.

“In this system, totalitarianism is merged with materialism,” he stated.

“And whoever has the most money is in power and controls and pays the media.”

Müller said that it is well documented by reliable sources that one of the major German newspapers, Der Spiegel, is partly funded by the Bill & Melinda Gates Foundation.

 

Den före detta prefekten för Congregation of the Doctrin of the Faith (CDF) sa att det globalistiska systemet är en blandning av kapitalism och kommunism. Västerländska globalister är kapitalister med ett ”socialistiskt tänkesätt”, enligt Müller.

”I detta system är totalitarism sammansmält med materialism,” sade han.

”Och den som har mest pengar är vid makten och kontrollerar och betalar media.”

Müller sa att det är väldokumenterat av tillförlitliga källor att en av de stora tyska tidningarna, Der Spiegel, delvis finansieras av Bill & Melinda Gates Foundation.

I område efter område ser vi en nedbrytning av mänsklig värdighet och integritet. Det värsta är sexualiseringen och pornifieringen av barn och unga. De är förstörda.

Moreover, he pointed out that children are being sexualized at an early age to make them addicted and compliant.

“Sexualization in general and early childhood sexualization in particular is being used to keep people quiet,” Müller said. “They use sexuality like a drug.”

 

Dessutom påpekade han att barn sexualiseras i tidig ålder för att göra dem beroende och följsamma.

”Sexualisering i allmänhet och sexualisering i tidig barndom i synnerhet används för att hålla folk tysta”, sa Müller. ”De använder sexualitet som en drog.”

Det är samma krafter som håller gränserna öppna och driver sexhandel. Spåren är ganska tydliga. Familjen Biden har tjänat pengar på sexringar och Hunter har utnyttjat dem.

Därifrån går en rak linje till transkultur och undervisning om avvikande sexuellt beteende som något normalt ända ner i 4:an.

 

https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-cardinal-muller-says-mass-migration-is-being-used-to-destroy-national-identities/?utm_source=popular

 

https://www.breitbart.com/immigration/2023/12/10/former-vatican-chief-globalists-mass-migration-destroy-national-identity/