Kommentarer

Sheikh Hamdullah Hadith (ottomansk periode, före 1600)
När man ser hur ivrigt ledande svenska politiker (och biskopar!) arbetar för att ersätta kristendomen med islam skulle man omedelbart kunna  tro att svaret på den frågan måste vara nej. Men svaret är faktiskt ja. Koranen tillåter våldtäkt, åtminstone om man definierar våldtäkt på sedvanligt svenskt vis.
Men om man ser det i ett islamskt perspektiv ser det litet annorlunda ut. Utifrån det perspektivet är uppfattningen nämligen att en kvinna inte blir våldtagen, utan att hon låter sig bli våldtagen, och att hon därmed begår en straffbar handling. Om hon exempelvis är en slav är det hennes plikt att tillfredsställa sin ägares önskningar. För en troende muslim betraktas nämligen ett samlag med en kvinnlig slav inte som våldtäkt.
En muslimsk kvinna har ett överhuvud, eller rättare sagt en ägare. Denne är som regel hennes far eller den man fadern tvingat henne att gifta sig med. Enligt Mohammed är kvinnan skapad i syfte att vara till glädje för en man och det är följaktligen mannen som bestämmer över sexuallivet. En frisk kvinna som inte menstruerar kan inte neka sin man när han vill ha sex med henne. Han är sålunda  i sin fulla rätt att när som helst tilltvinga sig samlag. Det som moderna människor skulle beteckna som våldtäkt inom äktenskapet, är inte våldtäkt enligt muslimernas grundlag,dvs, Koranen.
På minst två ställen föreskriver Koranen att en muslim måste hålla sexualdriften i strama tyglar om han vill undvika att hamna i den eviga eldens förbannelse. Men det betyder bara att han inte får åtrå andra mäns kvinnor. Han är ålagd att endast hålla sig  till sin hustru (eller hustrurna, om han har råd att ha flera) samt ”de han har bestämmanderätt över”. De senare är ett uttryck som vanligtvis betyder ”slavinnor”, dvs. kvinnor som blivit bortrövade från de vantrogna eller har köpts på någon marknad. I realiteten innebär det  antagligen alla kvinnor som inga andra män har bestämmanderätt över. Med andra ord: Om ägaren inte vaktar på sin egendom, kan andra män lägga beslag på det övergivna godset. Kvinnor som inte noggrant bevakas betraktas därför som något ingen äger (ungefär som i uttrycket ”Herrelösa hundar”). Resultatet av den synen på kvinnor har tydligt illustrerats av de omfattande så kallade groomingfallen i England. En vantroende,dvs. ickemuslimsk, kvinna saknar således all rätt till manligt beskydd.
Så här står det i Koranen i början av 23. kapitlet (fritt översatt enligt andemeningen): ”Det vill gå de troende väl i livet om de ber i ödmjukhet, vänder ryggen mot tomt prat, betalar de rituella bidragen och håller sitt könsliv under sträng kontroll, med undantag för hustrur och kvinnor de har bestämmanderätt över. För de troende kan inte klandras om de tilltvingar sig sex av dessa.” Här handlar det alltså om troende mäns privilegier. De kan helt fritt ta för sig av sina hustrur och dem de äger.
Koranen fastställer heller inte någon bestämd åldersgräns för sexslavinnor. Som de flesta upplysta människor idag – inte minst våra journalister och politiker – borde veta, så är sex med barn tillåtet enligt islam och barnäktenskap vanligt förekommande. För moderna människor är detta detsamma som våldtäkt och pedofili, vilket inte tycks bekymra de många kvinnor som gärna vill ha mer islam och fler koranskolor i Norge. De  talar gärna om ”sårbara grupper”, trots att  det är just dessa påstått sårbara grupper som förtrycker och misshandlar så kallade vantroende kvinnor.
Kvinnor ska disciplineras och bli lydiga
Det är ägarens plikt att vakta på sina kvinnor och disciplinera dem så att de inte utvecklar någon egen, personlig vilja. De ska uppfostras till blygsel och önskan att vara lydiga. Skulle ägaren misstänka att att de börjat fundera på eller uttrycka saker han ogillar, ska han först försöka tala dem tillrätta eller hota dem. Om det inte hjälper bör han slå dem tills de böjer sig för hans vilja. Det räcker med en misstanke, kvinnan behöver inte ha gjort något fel. Lägg märke till att det är fråga om påbud och inte bara en tillåtelse. En kvinna ska tvingas till underkastelse.
Kvinnan har å sin sida inga sexuella privilegier; de ska piskas med hundra piskslag om de blir förälskade och har sex innan ett äktenskap har arrangerats  Medan unga män kan gå till sexslavinnor och utnyttja socialt lägre stående kvinnor innan de ingår äktenskap med någon, har muslimska kvinnor inga liknande möjligheter och blotta tanken att de själva skulle få bestämma över sitt sexualliv är haram för Muhammeds anhängare. Kvinnor ska alltid undertrycka sitt könsliv  och får aldrig visa åtrå eller något som helst intresse för någon man. De måste klä sig så tilltäckt att de inte väcker andra mäns sexuella intresse och får aldrig se en man i ögonen. Om de skulle göra det förlorar de allt beskydd och anses invitera till våldtäkt.
Erotik är mannens privilegium och könslivets glädjeämnen är en helt central del i Muhammeds tankevärld. Det är också ett bärande element som även karakteriserar livet i trädgården, dvs. paradiset vid dommedagen när de troende avskiljs från de otrogna och förs in i ett erotiskt paradis fyllt av ”hurier”,dvs. ”rena” och obefläckade unga kvinnor. Dessa ”rena” varelser menstruerar aldrig och får inga barn. Deras enda uppgift är att skänka mannen glädje i all evighet.
Ett paradis med sinnliga njutningar
Paradiset finns till enbart för män. Kvinnliga, norska konvertiter har således inte mycket att se fram emot; Muhammed brydde sig nämligen inte om att förse kvinnor med manliga ”hurier”. Det är svårt att föreställa sig vad kvinnor överhuvudtaget har med paradiset att göra. En huvudsaklig betingelse för en kvinna att om möjligt släppas in kan vara att de under livet på jorden varit självuppoffrande, lydiga och aldrig  satt sig upp mot sin ägares önskningar och krav. Såvitt jag förstår är det inte meningen att de ska återförenas med sin make i livet efter detta. Det finns heller inga barn i det paradis som beskrivs på åtskilliga ställen i Koranen. Där hörs varken gråtande eller skrattande barn. Det enda man hör är ordet sálam, som näsmast kan översättas till ”lycksalighet” eller ”harmoni”. Det är fråga om ett rent materiellt paradis utan  några andliga övertoner. Däremot finns det gott om läcker mat och dryck och sinnliga fröjder. Det verkar som om människorna som hamnat där inte har någon gemenskap med det andeväsen som Muhammed bara kallar ”guden”. Allah är enormt upphöjd i förhållandet till  sina slavar, men ser  till att åtminstone männen kan leva i högönsklig, materiell välmåga när de påbörjar det verkliga livet i paradiset. Man kan kanske fundra på om det inte blir litet väl långtråkigt i längden.
Från den paradisiska trädgården har man  god utsikt över helvetet för att de rättrogna ska kunna njuta synen av alla de kristna, judar och andra kafirer som avvisade Muhammeds lära och därför måste brinna i den eviga elden. ”De fromma ska förvisso njuta sin lycksalighet. Från sin plats låter de sina blickar svepa över all härlighet och deras ansikten glänser av lycka. De får dricka och njuta de ädlaste av viner…” (83,23-25).      Konstigt nog är helvetet avskiljt från paradisets trädgård med något som kallas en hijab, vilket här måste betyda ett slags mur eller en skiljevägg. Bakom hijaben kan man med ett gott glas vin i handen, omgiven av de vackra hurierna sitta och avnjuta sin skadeglädje. Just skadeglädjen tycks vara en väsentlig del av den paradisiska lycksaligheten: ”På denna dagen ler de troende över de vantrogna, där de ligger på sina soffor och ser sig omkring. Har väl inte de vantrogna fått den lön de förtjänar?” (83,34-36).
I kristen tro är skadeglädje något negativt, men i islam tycks det vara en njutning som uppmuntras, och tillfredsställelsen över att de vantrogna får sina straff är uppblandad med sadism. De olyckliga kafirerna är inte värda någon barmhärtighet: ”Eldens folk ropar till paradisets folk:’Häll litet vatten, eller något annat av gudens gåvor till er över oss!’ Men det får till svar: ’Guden har förvägrat kafirerna allt sådant…’ ” (7,48). På detta sätt uppfostrar Hotelsernas Bok de troende att idealisera negativa känslor.
Kan Muhammeds ideologi reformeras?
Men har Koranen något med islam att göra? Finns det inte en ”moderat” islam som inte bygger på Koranens och Muhammeds lära? Vad bygger i så fall denna moderata version på? Väldigt många av de ”muslimer” som bereds plats i media, eller själva ger ut böcker, ger ett intryck av att de flesta muslimer idag, åtminstone i Europa, tar avstånd från Koranen (utan att det sägs rent ut). Om det stämmer har de inte underkastat sig och borde väl heller inte kalla sig muslimer? De så kallade bokstavstrogna kallar sådana reformister för murtadder, det vill säga människor som har vänt Muhammed ryggen. Det kan förefalla som om det är murtadderna som NRK föredrar att presentera som representanter för Norsk islam. Men dessa är knappast troende muslimer enligt koranens definition. Ändå presenteras de som ”muslimer”. Ja, det är inte ovanligt att alla som kommer från islamdominerade länder, även ex-muslimer, kallas muslimer av journalister som uppenbarligen inte har den ringaste aning om Muhammeds tankevärld.
Kan islam överhuvudtaget reformeras? I Koranen utfärdas starka varningar mot att förändra budskapet, till exempel i 18,26: ”Ingen kan förändra Herrens ord”, och i 2,169: ”De som döljer något av det som Allah har uppenbarat för dem i Boken…kommer att få sin buk fylld med eld…”. Det är alltså förbjudet för en muslim att ta avstånd från något som står skrivet i Koranen. Ändå ser vi ständiga  försök att bortförklara olika korancitat, inte minst av kvinnliga konvertiter i Europa där man ännu har ett visst mått av yttrandefrihet.
Politiskt korrekta medier förmedlar därför en fullständigt illusorisk bild av islam, som framställs i positiv dager, på jämställd fot med judendomen, kristendom och buddhismen. Detta trots att vi vet att islam inte erkänner andra religioner och heller inte respekterar västliga, demokratiska statsmakter, vilket andra religioner gör. Våra statsmakter står enligt islam i opposition mot Muhammeds lagar och ska därför betraktas som illegitima. Därför måste man börja ersätta domstolarna med ”shariaråd”, sedan följt av shariastyrda enklaver och så småningom ett världsomspännande kalifat. Islamiseringen pågår kontinuerligt, framför allt genom att politiskt flytta fram sina positioner, genom att infiltrera medierna och påverka vår lagstiftning. Det verkligt absurda är att västerländska stater bjuder in islamisterna i värmen och erbjuder både ekonomiskt och politiskt stöd till denna nedbrytningsprocess. Saknar de kunskap? Eller är de kanske rätt och slätt korttänkta? Det som pågår är i vart fall ”Europas märkliga död”: Europas frivilliga underkastelse under Muhammeds ideologi och vårt sömngångaraktiga återtåg till medeltiden.
Hursomhelst – om det nu är så att Koranen inte har något med islam att göra, så har Muhammed inte heller något med islam att göra för Muhammed praktiserade Koranens lära, och otaliga generationer av muslimer (även IS-anhängare) har haft Muhammed som sitt moraliska ideal och anser sig därför vara bättre än andra människor. De har i överensstämmelse med Koranens första kapitel proklamerat sin stolthet över att inte höra till de vantroendes, de otrognas, skara: ”Led oss på den rätta vägen, den väg som följs av dem du visar givmildhet, inte den väg som har uppväckt ditt raseri, den väg som följs av dem som befinner sig på villospår.”
Den väg som har väckt Allahs raseri är i främsta ledet de vantroende och otrogna kristnas väg. Men det är inget som bekymrar norska biskopar. Ändå är Koranen från sitt första kapitel ett skoningslöst angrepp mot de kristnas vrånglära om treenigheten. Hur kommer det sig att Kyrkan till varje pris anser sig vara tvungen att blunda för detta faktum, istället för att ta upp kampen mot den framryckande hären av anhängare till Muhammeds lära.
Jag tror inte att islam kan reformeras med mer än att man helt bortser från muslimernas grundlag, eller nöjer sig med att tolka den ”symboliskt”. Problemet för de reformvänliga muslimerna är att människor inte kan ”förbättra” islam. Det skulle kräva att man tvingades detronisera både Muhammed och den gud han introducerade. För en sant troende muslim är detta en ohygglig tanke. Allah vet bäst. Människan är Allahs slav och har inget annat val än att underkasta sig honom.
Litteratur: Koranen, översatt av Einar Berg, 4,34 (kvinnor ska disciplineras); 7,42-49 (skiljeväggen); 23,6 (våldtäkt); 24,2 (piskning); 70,30 (våldtäkt)./.
Bjarte Kaldhol är en professionell översättare som bland annat har lärt sig assyriska och klassiska arabiska för att kunna läsa Koranen på originalspråket.