Nyheter

EU fattar historiskt beslut om att använda avkastningen från ryska tillgångar som stöd till Ukraina. På grund av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har EU beslutat att immobilisera den ryska centralbankens tillgångar inom EU. Under det svenska ordförandeskapet bildades en arbetsgrupp inom EU för att undersöka möjligheten att använda de frysta ryska tillgångarna som stöd för Ukraina. Resultatet av detta arbete är att EU nu beslutat att använda den extraordinära avkastningen från dessa immobiliserade tillgångar för att ge militärt och makrofinansiellt stöd till Ukraina.

– Dagens beslut är ett viktigt steg för att kompensera Ukraina för den omfattande förödelse som Rysslands aggression har orsakat. Beslutet är en följd av det initiativ som Sverige tog under sitt EU-ordförandeskap och är en viktig del av det långsiktiga stödet till Ukraina. Regeringen är positiv till ytterligare åtgärder avseende de immobiliserade ryska tillgångarna, förutsatt att de är förenliga med EU-rätten och folkrätten, säger utrikesminister Tobias Billström.

Den extraordinära avkastningen kommer från europeiska värdepapperscentraler som förvaltat den ryska centralbankens tillgångar till följd av EU:s sanktioner mot Ryssland. Denna avkastning beräknas uppgå till tre miljarder euro under 2024. Av dessa medel ska 90 procent användas för militärt stöd genom den europeiska fredsfaciliteten (EPF), medan resterande 10 procent ska tilldelas Ukrainafaciliteten för makrofinansiellt stöd. Fördelningen kommer att ses över årligen.

EU:s hantering av immobiliserade ryska tillgångar

EU har antagit tretton sanktionspaket mot Ryssland på grund av landets fullskaliga invasion av Ukraina. Sedan februari 2022 är finansiella institutioner i EU:s medlemsländer förbjudna att genomföra transaktioner som rör förvaltning av den ryska centralbankens tillgångar eller reserver. Detta innebär att värdepapperscentralerna inte kan överföra avkastningen på ryska centralbankstillgångar tillbaka till Ryssland, vilket resulterar i betydande ackumulerade medel på deras balansräkningar. Dessa medel förvaltas på samma sätt som övriga innehav, vilket genererar oväntade vinster på grund av marknadsförhållandena. Det är dessa vinster som nu ska användas för att stödja Ukraina.

Det är viktigt att poängtera att det inte är den ryska centralbankens tillgångar som ska användas till fördel för Ukraina, utan enbart den extraordinära avkastningen som genererats av värdepapperscentralerna till följd av EU:s sanktioner mot Ryssland.

Termen ”frysning” används för att beskriva åtgärder mot privata ryska tillgångar som inte får användas eller överföras, medan ”immobilisering” avser statliga tillgångar i samband med Rysslands invasion av Ukraina.