Tingsrätten har i dag utfärdat stämning i ett uppmärksammat grupptalemål. I målet har framställts krav på att tingsrätten ska fastställa att staten har en skyldighet att vidta vissa angivna åtgärder för att begränsa klimatförändringar och att staten kränkt rätten till liv.

Talan i målet väcktes i november 2022 av den revolutionära och vänsterextrema gruppen Aurora, som har Greta Thunberg som talesperson. Efter att ett av yrkandena avvisats har tingsrätten informerat de anmälda gruppmedlemmarna om talan och 300 av medlemmarna har därefter i rätt tid anmält att de vill omfattas av talan i målet.

Tingsrätten har efter övervägande kommit fram till att det funnits skäl att utfärda stämning i målet. I stämningen föreläggs staten – som företräds av Justitiekanslern – att inom viss tid redovisa sin inställning till framställda yrkanden och redogöra för grunden för denna inställning. Staten har fått tre månader på sig att lämna sitt yttrande. Tiden räknas från det att staten delgivits stämningen.

De rättigheter som organisationen Aurora anser staten har kränkt är rätten till liv, förbudet mot omänsklig och förnedrande behandling, rätten till skydd för privat- och familjeliv, förbudet mot diskriminering och rätten till skydd av egendom.

I första hand har Aurora yrkat att domstolen fastställer att den svenska staten, genom bristande klimatarbete, har kränkt deras rättigheter enligt EKMR. I andra hand yrkar Aurora att domstolen ska ålägga staten att vidta åtgärder för att minska växthusgaskoncentrationen i atmosfären och hålla ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.