Nyheter

I en nyligen utgiven artikel från Arbetsmarknadsdepartementet meddelar regeringen om en betydande satsning på 600 miljoner kronor för att bekämpa våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Denna åtgärd är en del av regeringens prioritering inom jämställdhetspolitiken för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld och förtryck.

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck intensifieras med skärpta straff för hedersrelaterat förtryck och förbättrat stöd till utsatta. Regeringen satsar på att inrätta en nationell funktion för utsatta och deras närstående, systematisk uppföljning av socialtjänstens insatser, och bättre stöd för att motverka hedersrelaterat våld vid nätverksplacering av barn och unga. Fortsatt kunskapsutveckling om barns och ungas skadliga utlandsvistelser och stärkt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan är också centrala delar av insatserna.

Regeringen fokuserar på att stärka skyddet och stödet för barn och unga som är utsatta för våld genom våldsförebyggande insatser i skolan och ökad samordning av arbetet. Uppdrag inkluderar att stärka rättsväsendets kunskap om barns våldsutsatthet och att förebygga sexuell exploatering av unga hbtqi-personer.

Regeringen riktar även uppmärksamhet mot att höja kvaliteten på skyddade boenden, med särskild fokus på barn, våldsutsatta med funktionsnedsättningar och de i hederskontext. Samordnat stöd för våldsutsatta ska ses över för att erbjuda bättre och mer enhetligt stöd genom en särskilt utsedd kontaktperson.

Inom området ekonomisk jämställdhet analyserar regeringen unga kvinnors och mäns förutsättningar att etablera sig på bostadsmarknaden. Frågor om distansarbete och dess påverkan på jämställdhet på arbetsmarknaden efter covid-19 pandemin ska också utvärderas.

Jämställdhetsmyndigheten tilldelas cirka 90 miljoner kronor för att driva och samordna uppdrag relaterade till arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Uppdragen inkluderar spridning av kunskap, kartläggning av förekomst, kompetenshöjande insatser och stöd mot sexuell exploatering av barn.

Regeringen arbetar aktivt med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck, som kommer att gälla under perioden 2024–2026.