Nyheter

Regeringen i Sverige har meddelat att man intensifierar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom regleringsbreven för 2024. Flera myndigheter kommer att få uppdrag att bekämpa dessa former av övergrepp. Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) betonar att hon som Sveriges jämställdhetsminister har ett stort ansvar för att bryta ned hederskulturen. Regeringen prioriterar frågan högt, och arbetet bedrivs på bred front.

En viktig åtgärd är att Länsstyrelsen i Östergötland får i uppdrag att säkerställa en särskild nationell funktion. Denna funktion ska vara tillgänglig för de som är utsatta eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck, samt deras närstående. Målet är att funktionen ska vara etablerad under första halvåret 2024.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) understryker regeringens fokus på att stärka skyddet för barn och unga från våld. Socialstyrelsen får i uppdrag att främja systematisk uppföljning av insatser till individer som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Jämställdhetsmyndigheten kommer fortsätta att sprida kunskap, särskilt kring hedersförtryck kopplat till utlandsvistelse för att stödja arbetet med barn och unga som bortförs till andra länder.

Skolverket får också i uppdrag att systematiskt arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan. Dessutom ges flera myndigheter i uppdrag att vidareutveckla insatserna för att förebygga och bekämpa könsstympning, där Jämställdhetsmyndigheten kommer att ha en samordnande roll.

Regeringens åtgärder signalerar en stark vilja att skydda och stödja de som drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck samt att förebygga dessa problem inom olika samhällsområden.