Nyheter

Regeringen har utsett Karin Schulz till rollen som nationell samordnare för att stärka och vidareutveckla arbetet med att förebygga självmord. Hon kommer att samarbeta med regeringen och berörda myndigheter, särskilt Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Karin Schulz har en omfattande erfarenhet inom området från både privat och offentlig sektor samt från civilsamhället, inklusive hennes tidigare roll som generalsekreterare för Mind, en organisation som fokuserar på psykisk hälsa.

Uppdraget syftar till att skapa bättre förutsättningar för ett effektivt arbete för att förebygga självmord, vilket på lång sikt ska stärka samhällets kapacitet att minska antalet självmord. Det inkluderar tre huvudområden:

1. Engagera och mobilisera aktörer på olika nivåer i samhället.
2. Sprida kunskap om effektiva metoder och goda exempel på interventioner.
3. Informera om pågående insatser, särskilt regeringens och myndigheternas arbete.

Uppdraget ska delredovisas senast den 31 mars 2025 och 31 mars 2026, och slutredovisas senast den 31 mars 2027.

Enligt Tidöavtalet, en överenskommelse mellan flera politiska partier, är arbete med psykisk hälsa och suicidprevention ett prioriterat område. En nationell samordnare för suicidpreventivt arbete ska tillsättas enligt överenskommelsen.

Regeringen har genomfört flera insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och självmord. Det inkluderar bland annat överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, satsningar för ökad tillgänglighet till barn- och ungdomspsykiatrin, samt betydande ekonomiska satsningar för att korta vårdköer och förbättra tillgängligheten till vården. Dessutom har flera regeringsuppdrag initierats för att stödja utvecklingen inom området, såsom en utredning för ett nationellt ansvar för händelseanalyser efter självmord och arbetet med en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention.