Nyheter

Regeringen har utsett Rikard Jermsten till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten, med start den 1 oktober 2024 och en mandatperiod på sex år.

– Organiserad brottslighet finansieras av pengar, och en av våra viktigaste uppgifter för att bekämpa denna brottslighet är att strypa den kriminella ekonomin. Ekobrottsmyndigheten spelar en central roll i detta arbete, och Rikard Jermsten, med sin omfattande erfarenhet och uppskattning som myndighetschef, kommer att stärka myndighetens insatser mot ekonomisk brottslighet, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Jermsten kommer från en position som generaldirektör och chef för Konkurrensverket och har tidigare arbetat inom Justitiedepartementet och Finansdepartementet. Han har även varit lagman vid Kammarrätten i Stockholm och haft roller som särskild utredare och ordförande i olika utredningar och kommittéer. Hans erfarenhet inom offentlig förvaltning, näringsliv och brottsbekämpning gör honom väl lämpad att leda Ekobrottsmyndigheten.

I juni 2023 tillsatte regeringen en utredning för att förbättra Ekobrottsmyndighetens möjligheter att bekämpa ekonomisk brottslighet, med redovisning i februari 2025. En central uppgift för Jermsten blir att nära följa denna utredning.

Regeringen har även gett Jermsten tre specifika uppdrag:

1.Öka trycket i utredningsverksamheten**: Regeringen prioriterar bekämpning av ekonomisk brottslighet högt, och Ekobrottsmyndigheten ska intensifiera sina insatser för att fler brott ska utredas och lagföras. Nya verktyg som hemliga tvångsmedel och lagar för att inhämta elektronisk information och förverkandelagstiftning, som träder i kraft under hösten 2024, ska användas fullt ut.

2.Utveckla det förebyggande arbetet mot ekonomisk brottslighet**: Ekobrottsmyndigheten ska fortsätta att stärka sitt förebyggande arbete genom kunskapshöjande insatser och stöd till kommuner, regioner, näringsliv och organisationer för att identifiera sårbarheter och förhindra brott.

3.Intensifiera samarbetet med relevanta myndigheter och aktörer**: Samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Skatteverket, Tullverket och andra relevanta aktörer ska förstärkas både operativt och på ledningsnivå för att effektivt utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.