Nyheter

Regeringens särskilde utredare, Jonas Trolle, har lagt fram ett förslag som väcker debatt och uppmärksamhet: att skolor bör tvingas att polisanmäla elever som misstänks för brott begångna inom skolverksamheten. Enligt Trolle bör inte skolan vara en ”fredad plats” där man själv bestämmer vad som ska anmälas, och han betonar vikten av att involvera skolan mer aktivt i det förebyggande arbetet mot brottslighet.

Enligt dagens lagstiftning måste skolpersonal anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa, men det finns ingen uttrycklig skyldighet att polisanmäla brottsmisstänkta elever. Trolles förslag innebär en ny skyldighet för skolor att polisanmäla, om inte ”övervägande skäl” talar emot det, och ansvaret för att göra detta föreslås ligga på rektorerna.

Utredningen föreslår även skärpta krav på att stänga ute obehöriga från skolor och att vidta åtgärder för att säkra skolmiljön, även om det inte blir ett krav att låsa skolan. Dessutom föreslås större möjlighet för kroppsvisitation och undersökning av elevers väskor, vilket ska utföras av särskilt utsedd personal.

Enligt Trolle underlättar och stödjer dessa förslag det förebyggande arbetet, och slutbetänkandet planeras att lämnas in till regeringen senare i år. Det förväntas bland annat behandla informationsutbyte mellan skolor och myndigheter i syfte att förebygga brott.

Tidigare hade den föregående S-regeringen tillsatt skolsäkerhetsutredningen efter flera attacker på skolor, där både personal och elever skadats eller dödats. Den nuvarande regeringen har utökat uppdraget för att inkludera fler typer av brott och motiverar detta med att samhället behöver tidigt identifiera barn och ungdomar som riskerar att hamna i kriminella nätverk.