Nyheter

Utbildningsdepartementet har skickat ut ett utkast till lagrådsremiss som innehåller förslag på strängare krav för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi). Målet är att fler nyanlända individer ska snabbare lära sig svenska och integrera sig i samhället.

Nuvarande sfi-systemet fungerar bristfälligt med låg genomströmning. En del elever deltar i sfi under lång tid utan att fullfölja utbildningen. För att motverka detta föreslås i utkastet till lagrådsremiss att rätten att delta i sfi begränsas till tre år från det att individen först antogs till utbildningen. Studenter kommer fortfarande att ha möjlighet att studera i olika takt, men målet är att uppnå kunskapsmålen för den sista sfi-kursen inom denna tidsram. Vid behov kan huvudmannen för utbildningen förlänga rätten med sex månader åt gången, dock utan att överskrida totalt tre år.

”Grundläggande kunskaper i svenska språket är avgörande för att individer som nyligen anlänt till Sverige ska kunna integreras på arbetsmarknaden,” säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson. ”Upprepade avbrott och långa perioder i sfi leder till bristande kontinuitet i inlärningen, vilket hindrar elever från att nå önskade resultat och kan minska motivationen och självkänslan. En tidsbegränsning skulle ge struktur och planering för studierna för både skolhuvudmän, lärare och elever.”

Förslaget inkluderar även strängare krav på kommunerna som ansvarar för sfi. De måste utarbeta handlingsplaner för att motivera berättigade personer att delta i utbildningen och följa upp samt eventuellt revidera dessa planer.

En elevs kunskaper ska bedömas vid antagning till sfi och resultaten ska användas för att skapa en individuell studieplan. Det ska också klargöras i planen när eleven började utbildningen. ”Elever i sfi har olika bakgrund och behov,” säger utbildningsminister Mats Persson. ”En tidig bedömning av deras kunskaper är nödvändig för att de ska kunna börja sina studier på rätt nivå och integreras snabbare i samhället.”

För att underlätta för personer som till exempel får jobb i en annan kommun föreslås att de ska ha möjlighet att delta i sfi i den nya kommunen om det finns särskilda skäl.

Förslagen planeras att träda i kraft den 1 januari 2025. Det finns även en övergångsbestämmelse för dem som redan antagits till sfi innan detta datum, vilken sträcker sig till den 31 december 2027.

Dessa förslag har utformats genom en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.