Nyheter

Regeringen har nyligen beslutat om en omfattande nationell strategi för att bekämpa våldsbejakande extremism och terrorism. Uppdraget inkluderar att integrera strategin i verksamheterna hos Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet.

Statsminister Ulf Kristersson understryker vikten av den nya strategin och pekar på det ökade hotet, som tydligt illustrerats av flera attacker i Sverige och internationellt, inklusive händelser i Stockholm 2017, Visby 2022 och Bryssel 2023.

”Det är bara genom att arbeta tillsammans som vi har möjlighet att vinna över de aktörer som vill försvaga vår demokratiska grund och urholka förtroendet för samhället och dess institutioner. Så kan vi värna enskilda människors trygghet och säkerhet,” säger Kristersson.

Justitieminister Gunnar Strömmer understryker att hotet från våldsbejakande extremism och terrorism har blivit alltmer komplext och svårbekämpat sedan den senaste strategin presenterades. Strategin innefattar fyra strategiska områden: Förebygga våldsbejakande extremism och terrorism, Förhindra terroristattentat och andra ideologiskt motiverade brott, Skydda samhällets människor och funktioner samt Hantera situationen under och efter ett attentat.

Arbetet med att utforma strategin har involverat kommuner, myndigheter, forskare och civilsamhället genom breda möten och möjligheter för centrala myndigheter att lämna synpunkter. Regeringen betonar att en samordnad insats är avgörande för att säkerställa demokratins och samhällets stabilitet samt för att skydda medborgarnas trygghet och säkerhet.

Strategin håller därutöver flera viktiga nyheter:
1. En samlad strategi mot våldsbejakande extremism och terrorism. Tidigare fanns två olika nationella strategier, en mot terrorism och en mot våldsbejakande extremism. Genom att slå ihop dessa till en ges aktörer på nationell, regional och lokal nivå bättre förutsättningar att arbeta mot den breda hotbild som idag är vår verklighet.

2. Åtgärder ägnade att förebygga extremism och terrorism ska integreras i det bredare brottsförebyggande arbetet. I dag bedrivs ett omfattande lokalt brottsförebyggande arbete, inte minst i kommuner som sedan sommaren 2023 har ett lagstadgat ansvar för detta. Den nya strategin har som målsättning att förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och terrorism ska integreras i det bredare, lokala brottsförebyggande arbetet.

3. Samhället måste förbereda sig på att hantera ett attentat.Även om olika insatser syftar till att förhindra attentat, måste samhället vara förberett på att hantera en situation där ett attentat ändå inträffar. Det handlar bland annat om att kunna ingripa och avbryta ett pågående attentat, men också om att ge brottsoffer rätt stöd och upprättelse.

För att strategin ska få effekt i praktiken ger regeringen Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Center mot våldsbejakande extremism i uppdrag att vidta åtgärder för att införliva strategin i sina verksamheter. Myndigheterna ska även samverka med varandra samt med andra centrala aktörer inom de fyra områdena som anges i strategin, bland annat inom ramen för Samverkansrådet mot terrorism. Även om de fyra myndigheterna har olika uppgifter och ansvarsområden behöver strategins områden hanteras som en helhet för att arbetet ska kunna bli framgångsrikt. Detta gäller särskilt i myndigheternas stöd till kommuner för åtgärder inom strategins olika områden.

Myndigheterna ska senast den 20 februari 2025 lämna varsin delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet. Delredovisningen ska innehålla en beskrivning av hur arbetet med att införliva strategin fortlöper inom respektive myndighet. Uppdraget ska slutredovisas den 1 september 2026.