Nyheter

Gunnar Strömmer, Sveriges justitieminister, har framhållit att landet står inför ”tre parallella hot” och har betonat vikten av att förbli vaksam. Under en pressträff om säkerhetsläget i Sverige deltog även Fredrik Hallström, tf operativ chef på Säkerhetspolisen, och Per Engström, kommenderingschef vid Nationella operativa avdelningen, NOA.

Strömmer redogjorde för att terrorhotnivån ligger kvar på fyra på en femgradig skala, vilket innebär att Sverige betraktas som en prioriterad måltavla. Han identifierade tre huvudsakliga hot mot landets inre säkerhet: terrorism och våldsbejakande extremism, statliga aktörer som agerar fientligt mot Sverige samt grov organiserad brottslighet.

Trots dessa hot uppmanar regeringen befolkningen att genomföra julhandeln som vanligt, samtidigt som man uppmanar till ökad vaksamhet. Polismyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram riktlinjer för att öka säkerheten i offentliga miljöer, särskilt i samband med julhandeln.

Fredrik Hallström underströk att det för närvarande inte finns några tecken på ett ökat hot mot julhandeln. Samtidigt betonade han vikten av att vara vaksam och uppmärksam på omgivningen. Han uppmanade allmänheten att vara källkritisk och inte sprida felaktig information.

Per Engström, kommenderingschef vid NOA, uppmanade också allmänheten att fortsätta leva sina liv som vanligt, men med ökad uppsikt. Han betonade att det är viktigt att vara medveten om omgivningen och att rapportera avvikande beteenden till polisen.

Trots den tvetydiga signalen, där man uppmanar till normalitet samtidigt som hotnivån är hög, förklarade Strömmer att höjningen av hotnivån är en signal till myndigheterna att agera och säkerställa samhällets trygghet. Han underströk att åtgärder vidtas för att medborgarna ska kunna leva sina liv i en trygg miljö.