Kommentarer

Andreas Malm är universitetslektor i humanekologi vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Lunds universitet. Utöver detta stödjer han Hizbollah och Hamas, och har beskrivit Hamas massaker den 7 oktober  som ett ”inte obegripligt” agerande av ”frihetskämpar”. Universitetsledningen känner till detta, men det är såklart inga hinder för att få fortsätta att undervisa studenter. ”Det finns inga indikationer på att Malm har brutit mot några bestämmelser i sin undervisning som skulle kunna föranleda åtgärder från universitetets sida”, skriver institutionens dekan.

En film sprids nu åter på sociala medier, där Malm – under en föreläsning som ska ha hållits på Stockholms universitet den 7 december – uttalar sig apologetiskt om Hamas slakt av 364 civila, mestadels ungdomar, på musikfestivalen Supernova utanför Re’im två månader tidigare. Transkribering återfinns under videon:

– As for the spontaneous killing that happened in the chaos, and this goes, I think, largely for the… What happened at the Supernova festival. We know now, that the Palestinian resistance fighters were not aware of this event. This is according to Israeli reports. But when they flew in whith these paragliders, suddenly they saw these hundreds of thousands of people dancing. At a stone’s throw from the concentration camp in which they are locked up. And what ensued… was clearly a mass killing of people dancing. Which is, again, highly deplorable – but not incomprahensible. I think that if you live in a concentration camp, and you’re absolutely unable to move anywhere, out of it, and suddenly, you have this paraglider and you manage for the first time fly out of the concentration camp, and you land among people who are dancing… They come from all parts of the world and you have gone… And you have probably, in that moment, express the anger that you have inside you with some un-planned, destructive violence against civilians.

– När det gäller det spontana dödandet som hände i kaoset, och det här beror, tror jag, till stor del på… Det som hände på Supernova-festivalen. Vi vet nu att de palestinska frihetskämparna inte var medvetna om detta event. Detta enligt israeliska rapporter. Men när de flög in med dessa paragliders såg de plötsligt dessa hundratusentals människor dansa. På ett stenkast från koncentrationslägret där de är inlåsta. Och vad som följde… var helt klart ett massdödande av människor som dansade. Vilket återigen är högst bedrövligt – men inte obegripligt. Jag tror att om du bor i ett koncentrationsläger och du absolut inte kan flytta någonstans, ut ur det, och plötsligt har du den här paraglidern och du lyckas för första gången flyga ut ur koncentrationslägret, och du landar bland människor som dansar… De kommer från alla delar av världen och du har gått… Och du har förmodligen, i det ögonblicket, uttryckt ilskan som du har inom dig med något oplanerat, destruktivt våld mot civila.

Försvar av terror ofarligt för karriären

Så här förklarar alltså en lektor vid ett svenskt universitet slakten av hundratals dansande ungdomar. Om vi hoppar över de uppenbara felaktigheterna, som att det var hundratusentals människor samlade under Supernova (det korrekta antalet är mellan 3 000 och 4 000 festivalbesökare, vilket innebär att Hamas mördade var tionde av dessa), så finns det ett antal intressanta påståenden i den en minut och 16 sekunder korta filmen. Påståenden som visar både vilka värderingar och vilken världsbild som Andreas Malm själv har, men också vilka värderingar och vilken världsbild som en lektor vid ett svenskt universitet anser det passande – och för karriären ofarligt – att uttrycka under en föreläsning.

Andreas Malm kallar massakern för ett ”spontant dödande”, ett ”oplanerat, destruktivt våld” som dessutom framställs som närmast en naturlig reaktion på att terroristerna såg dansande ungdomar. Notera gärna hur Malm betonar orden vid varje tillfälle när han nämner att ungdomarna dansade, ungefär som att just dansandet i sig var en provokation som förklarar massakern. Det var deras fel! De dansade ju!

”Frihetskämpar” utförde en ”inte obegriplig” massaker

Malm kallar dessutom inte terroristerna vid sitt rätta namn – nej, i Malms värld är de som skjuter flyende människor i ryggen och kastar in handgranater bland livrädda ungdomar som trängs i skyddsrum bara ”palestinska frihetskämpar”.

Dessa ”frihetskämpar” kommer dessutom, enligt Andreas Malm, från koncentrationsläger som de aldrig någonsin kunnat ta sig ut ifrån. Men så, plötsligt och oförklarat, får de – helt spontant – tillgång till ett antal paragliders, som de – lika spontant – får upp i luften och flyger över koncentrationslägrets murar med. Bara för att landa mitt i en musikfestival, där de ser ungdomar som dansar!

Andreas Malm kallar massakern för ”deplorable”. Ringer det några klockor? Infinner sig några associationer?

Massakern av 364 obeväpnade, dansande ungdomar anser Malm vara ”highly deplorable – but not incomprahensible”. Högst bedrövlig – men inte obegriplig.

Nej, att mörda ungdomar är tydligen fullt begripligt i Malms antisemitiska värld av vanföreställningar, för det förstår väl alla att dessa frihetskämpar som lyckas fly ur koncentrationslägret, bara för att mötas av hundratusentals människor som dansar, behöver få ”uttrycka” vad Malm kallar för ”ilskan du har inom dig”. Då kommer den självklara reaktionen att bli en spontan massaker, utförd med förmodat spontant materialiserade vapen, för vad har dessa flyende frihetskämpar för val? De bar ju på en sådan ilska efter att ha varit inlåsta i ett koncentrationsläger! Eller hur är det lektorn uttrycker sig: ilskan leder till ”oplanerat, destruktivt våld mot civila”. Och vips, innan du kan hindra dig, har du och dina polare slaktat 364 ungdomar och kidnappat ytterligare omkring 40. Hate it when it happens, liksom.

Får fortsätta undervisa

Vän av ordning tar kanske för givet att Malm, redan efter filmens offentliggörande i december, blivit vederbörligen avskedad på grått papper och fått lämna ifrån sig passerkortet snabbare än någon kunnat säga ”Endlösung”. Men icke. Andreas Malm jobbar kvar, trots att fakultetsledningen uppmärksammades på filmen för fyra månader sedan. Åsikterna som delges studenterna anses alltså finfint kompatibel med värdegrunden hos en fakultet som på sin hemsida säger sig ha som syfte att ”förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor”.

Under föreläsningen ska Malm dessutom ha kommenterat massakern med orden ”i grunden anser jag detta vara en befrielsehandling”, något som till och med fick ETC:s ledarskribent Andreas Gustavsson att reagera genom att skriva texten ”Andreas Malm, vart pekar din egen moraliska kompass”?

Att Andreas Malms moraliska kompass pekar rakt åt helvete, är bortom allt tvivel. Men vad värre är, är att ett svenskt universitet låter sig utnyttjas som plattform för Malms ideologi och världsbild. Det är skrämmande på riktigt.

Malms arbetsgivare kan nämligen knappast ha blivit överraskade. För vem är egentligen denne Andreas Malm som tillåts undervisa svenska ungdomar, vars israeliska jämnåriga mördades när de dansade på Supernova? Malm beskrivs som politisk aktivist och har, enligt Wikipedia, en bakgrund som medlem i Syndikalistiska ungdomsförbundet i Stockholm och journalist på den syndikalistiska veckotidningen Arbetaren. År 2010 gick Malm med i Socialistiska partiet och började skriva för den socialistiska veckotidningen Internationalen. Han skriver även på engelska för vänstertidskriften Jacobin. Malm var även drivande till bildandet av den svenska sektionen av organisationen International Solidarity Movement (ISM). Han har varit medarbetare i DN Kultur och skrivit böckerna Bulldozers mot ett folk – om ockupationen av Palestina och det svenska sveket och När kapitalet tar till vapen – om imperialism i vår tid. Han är även medredaktör till Vi skulle få leva här – om muren i Palestina. År 2006 gav Malm sitt stöd för Hizbollah under Libanonkriget, och nu försvarar han alltså Hamas slakt av civila.

Universitetet: Malms uttalanden ryms inom yttrandefriheten

En sådan bakgrund kan man alltså ha, och anställas för att föreläsa för studenter vid svenska universitet. Och trots sitt öppna försvar för Hamas massaker får Malm fortsätta att undervisa. När Document ringer upp Ola Hall, prefekt vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi där Malm undervisar, ser han inga problem med att Malm har fått behålla sin position.

Det finns inte någonting som… Vi har ju fått in synpunkter… Vi har ju hanterat det här som ett ärende på fakultetsnivå.

Men ni ser inga problem med att ha en anställd som har den här värdegrunden?

Nu har jag svarat dig, säger Hall och avslutar samtalet.

Ola Hall hänvisar istället till Agnes Andersson, dekan vid Samhällsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet. Där svarar dock ingen i telefonen. Senare svarar dock Andersson via mejl och hon hänvisar då till Malms yttrandefrihet och att Malm anses ha uttalat sig ”på sin fritid” eftersom föreläsningen inte ägde rum i lokaler tillhöriga Lunds universitet:

”Den grundlagsskyddade yttrandefriheten ger studenter och personal vid statliga universitet och högskolor ett stort utrymme att fritt uttrycka åsikter och idéer utan inblandning från arbetsgivaren eller utbildningssamordnaren. Arbetsgivaren har inget att göra med de åsikter som personalen som privatpersoner uttrycker på sin fritid. [—]

Det finns heller inga indikationer på att Malm har brutit mot några bestämmelser i sin undervisning som skulle kunna föranleda åtgärder från universitetets sida.”

Av detta lär vi oss att en lektor kan relativisera terrorism och massmord, utan att det utgör indikationer på att universitetet bör agera i alla fall när det är judar som mördas.

Filmen från föreläsningen är en minut och sexton sekunder lång. Mer behövdes inte för att visa att antisemitismen lever och frodas även inom akademien.

Fotnot: Den som så önskar, kan lämpligen se dokumentären Massakern på musikfestivalen på SVT Play för att bilda sig en uppfattning om Andreas Malms ”frihetskämpar”. Eller någon av de många filmer som går att finna på YouTube, ett exempel återfinns nedan: