Nyheter

Omvärlden har snabbt förändrats och säkerhetsläget är annorlunda. Därför begär nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, regeringen om 27 miljarder kronor om året under försvarsperioden 2026 till 2030.,

Under dagen har regeringen fått en lista på förslag från MSB som ska stärka det civila förslaget. MSB uppger att Sveriges beredskap har allvarliga brister, vilket MSB konstaterat i en ny rapport.

Enligt MSB krävs det miljardbeloppet för att åtgärda dessa brister. Det handlar om att åtgärda brister i infrastruktur som vatten, avlopp, el, transporter och telekommunikation.

De viktigaste förslagen är:

Kommuners och regioners beredskap: bland annat för räddningstjänst och skydd av civilbefolkningen, vatten och avlopp, kollektivtrafik, kommunal energiförsörjning samt hälso- och sjukvård.

Ett återupprättande av investeringsprogrammet sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK)

Grundläggande robusthet och säkerhet hos ett stort antal nationella myndigheter med beredskapsansvar, bland annat skyddade och alternativa ledningsplatser, säkra kommunikationer och rådighet över fastigheter med högt ställda krav på säkerhet och robusthet.

Inrättande av beredskapslager för att säkerställa bland annat livsmedelsproduktionen, sjukvårdens försörjning samt industrins försörjning

Den grundläggande robustheten hos viktig infrastruktur som vatten och avlopp, energiförsörjning och el, elektroniska kommunikationer och transporter. System behöver system göras redundanta och robusta för att klara ett väpnat angrepp.

Att stärka den allmänna försvarsviljan.