Nyheter

Regeringen tar steg för att stärka kampen mot gränsöverskridande brottslighet genom att ansluta Sverige till den Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo.

Idag meddelade regeringen att de har beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag på lagändringar för att möjliggöra Sveriges deltagande i den Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo. Justitieminister Gunnar Strömmer understryker behovet av ett gränsöverskridande samarbete för att bekämpa den organiserade brottsligheten effektivt.

”Vi måste strypa den kriminella ekonomin, både i Sverige och på EU-nivå. Eftersom den organiserade brottsligheten är gränsöverskridande måste även brottsbekämpningen vara det. Ett svenskt medlemskap i Eppo innebär bättre möjligheter till ett effektivare samarbete för att bekämpa brott, återta brottsvinster och värna svenska skattebetalares pengar. Regeringen har idag tagit ett viktigt steg för att Sverige ska kunna gå med i Eppo,” säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Eppo har en central roll i att utreda och lagföra brott mot EU:s finansiella intressen, inklusive bedrägeri, penningtvätt, korruption och mutbrott. Även vissa gränsöverskridande skattebrott avseende mervärdesskatt omfattas av Eppos behörighet, förutsatt att skadan överstiger 10 miljoner euro.

För att Sverige ska kunna delta i Eppo föreslår regeringen lagändringar för att anpassa svensk lagstiftning till Eppo-förordningen. Det innebär bland annat att skapa en ny lag där åklagarnas ställning och befogenheter regleras för att Eppos åklagare ska integreras i det svenska systemet.

Regeringen föreslår också ändringar i befintliga lagar för att säkerställa att de europeiska åklagarna får tillgång till relevant information i nationella brottsutredningsdatabaser på samma villkor som nationella åklagare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer, med målsättning att det ska ske så snart som möjligt under 2024.