Nyheter

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att utreda en ändamålsenlig och effektiv organisering av det tekniska stödet för kärnsäkerhet och strålskydd. Syftet är att åstadkomma en teknisk stödorganisation som motsvarar behoven inför en framtida utbyggnad av kärnkraften.

– Kärnkraften är helt avgörande för vår klimatomställning. Det kommer att krävas en kraftfull utbyggnad av all fossilfri elproduktion för att vi ska nå hela vägen ner till nettonollutsläpp senast år 2045. Nu påbörjas uppbyggnaden av kompetens- och utredningsstöd om kärnsäkerhet och strålskydd, för att skapa stabila förutsättningar för att ge myndigheterna och industrin en ökad fart i sin omställning, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Kärnkraften har en avgörande roll i att återupprätta en leveranssäker och trygg elförsörjning och i att åstadkomma en effektiv klimatomställning. Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för strålskydd och kärnsäkerhet och ska upprätthålla kompetens för att förutse och möta framtida behov inom dessa områden.

Det saknas dock en tydlig bild av de befintliga stöd- och expertorganisationernas möjligheter att långsiktigt säkerställa sin expertis och ge myndigheten lämpligt stöd. Även kärnkraftsindustrin har ett intresse av en tydlig organisation som kan ge stöd och råd vid bland annat utformning, konstruktion och drift av anläggningar.

Statskontoret ska inom uppdraget identifiera styrkor och brister i dagens system för det tekniska stödet. Statskontoret ska utifrån myndighetens och industrins behov lämna förslag till en struktur som på ett effektivt och långsiktigt stabilt sätt kan förena behoven av högkvalificerat kompetens- och utredningsstöd. Samtidigt ska Statskontoret säkerställa en oberoende ställning i förhållande till industrin för myndighetsstödet. Statskontoret ska även lämna förslag på principer för en framtida finansieringsform.

Statskontoret ska när uppdraget utförs inhämta information och synpunkter från berörda myndigheter, lärosäten och företag. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2025.