Nyheter

Regeringen har beslutat att återinföra civilplikten från och med den 19 januari nästa år. Det initiala steget fokuserar på att involvera medborgare inom räddningstjänsten och elförsörjningsområdet. Beslutet motiveras av de pågående händelserna och lärdomarna från civilförsvarets avgörande roll i Ukraina.

Civilplikten kommer att återaktiveras samtidigt som den svenska värnplikten och kommer successivt att utvidgas. Statsminister Ulf Kristersson (M) meddelade detta vid en pressträff och underströk behovet av att dra nytta av de erfarenheter som andra länder har genomgått för att stärka Sveriges förmåga att hantera olika typer av utmaningar.

Beslutet att inkludera räddningstjänsten och elförsörjningsområdet i det inledande skedet antyder regeringens fokus på att säkra och upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Det återstår att se hur civilplikten kommer att utvecklas och utökas över tid för att möta de specifika behoven och hoten som Sverige kan ställas inför.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får samtidigt i uppdrag att senast under det fjärde kvartalet 2024 påbörja repetitionsutbildning för civilplikt inom kommunal räddningstjänst. Förhoppningen är att omkring 300 personer ska kunna utbildas under 2024. Regeringen har avsatt totalt 60 miljoner kronor för civilplikten under 2024. För 2025 föreslås medlen och därmed antalet civilpliktiga öka.

– Detta är ett arbete som vi, mot bakgrund av det allvarliga säkerhetspolitiska läget och erfarenheterna från Ukraina har bedrivit i ett särskilt snabbspår på försvarsdepartementet och på MSB. Det är en styrka för Sverige och vår motståndskraft att räddningstjänsten ges bättre förutsättningar att verka vid ett väpnat angrepp mot Sverige, säger minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

På elförsörjningsområdet arbetar Affärsverket svenska kraftnät på uppdrag av regeringen med en analys av civilplikt inom elförsörjningen. Regeringen ger nu Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för de åtgärder som identifieras inom ramen för det pågående uppdraget och som bedöms nödvändiga för att kunna skriva in individer som har tillräcklig kompetens för civilplikt inom elförsörjningsområdet.