Nyheter

45 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsattes för brott under 2021. Detta gör att skolan är den vanligaste platsen där en ung person utsätts för brott, visar en undersökning från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)

Nästan hälften av elever i svenska skolor uppger i en skolundersökning att de utsatts för brott minst en gång de senaste 12 månaderna. De kränkningar som eleverna utsätts för handlar om hot, rån och sexualbrott.

Andel elever som uppger att de utsatts för olika typer av brott under de senaste tolv månaderna (SUB 2021). Särredovisning för kön. Källa: Skolundersökningen om brott 2021.

Siffrorna i skolundersökning är något lägre än tidigare år, vilket förklaras med att mycket av undervisningen skett digitalt och inte i skolan på grund av corona.

Bland killar är det vanligast att ha utsatts för stöldbrott, följt av misshandel. Bland tjejer är sexualbrott vanligast, följt av stöldbrott.

Andel elever som uppger att de utsatts för olika typer av brott under de senaste tolv månaderna (SUB 2021). Särredovisning för kön. Källa: Skolundersökningen om brott 2021.

Svenskfödda elever med två utrikesfödda föräldrar samt utrikesfödda elever uppger utsatthet för brott i större utsträckning än svenskfödda elever med minst en svenskfödd förälder. Störst andel utsatta finns bland elever med svaga ekonomiska resurser följt av elever med skilda eller separerade föräldrar.

Undersökningen visar på att den vanligaste platsen en ung person utsätts för brott är i skolmiljön. Skolan är den mest vanliga brottsplatsen för hot,  misshandel och fysiskt sexuella kränkningar bland killar.

Sedan 2015 har andelen som uppgett utsatthet för lindrig misshandel i skolmiljö ökat, både bland killar (från 58 procent till 68 procent) och tjejer (från 38 procent till 50 procent). Att utsättas för hot är vanligast på internet och i sociala medier, medan den vanligaste brottsplatsen för att utsättas för någon sexuell handling genom tvång är i någon annans hem.

Begå brott verkar vara lika vanligt som att utsättas för brott bland unga elever. Hälften (50 procent) av eleverna uppger att de begått något brott (stöldbrott, våldsbrott, skadegörelse eller narkotikabrott) vid minst ett tillfälle under de senaste tolv månaderna.

Självrapporterad delaktighet i olika typer av brott bland elever i årskurs 9. Andel (%) elever som begått brott under de senaste tolv månaderna. Källa: Skolundersökningen om brott 2021.

Samtliga brottstyper utom stöld är vanligast bland killar. Könsskillnaderna är relativt små vid narkotikabrott, men större vid våldsbrott och skadegörelse.

Bland svenskfödda med två utrikesfödda föräldrar är det en något högre andel som har uppgett delaktighet i våldsbrott, skadegörelse och narkotikabrott, medan det för stöldbrott är vanligare bland svenskfödda elever med minst en svenskfödd förälder att ha uppgett delaktighet. Delaktighet i brott är också vanligare bland elever med skilda föräldrar och, framför allt, bland elever där familjen har svaga ekonomiska resurser.

Bland de elever som i Skolundersökningen om brott 2021 uppger att de har begått något brott, har majoriteten även uppgett att de har utsatts för brott. Sett till brottstyp är exempelvis andelen utsatta generellt högre bland killar och tjejer som har begått narkotikabrott.

Bland killar har 50 procent av dem som begått narkotikabrott blivit utsatta för misshandel, vilket kan jämföras med 21 procent bland killar totalt. Av dem som begått narkotikabrott har 42 procent blivit utsatta för stöldbrott, vilket kan jämföras med 26 procent bland killar totalt.

Bland tjejer som har begått narkotikabrott uppger 66 procent att de utsatts för sexualbrott, vilket kan jämföras med 24 procent bland tjejer totalt. Av dem som begått narkotikabrott har 49 procent utsatts för misshandel, vilket kan jämföras med 17 procent bland tjejer totalt.

 

Läs hel rapporten här