Nyheter

Den svenska tryckfrihetsförordningen utses till världsminne av Unesco, skriver Kungliga biblioteket.

Förordningen är den äldsta lagen i världen som stipulerar rätten att uttrycka sig fritt och ta del av allmänna handlingar. Tryckfrihetsförordningen antogs 1766 och materialet finns i dag bevarat på Riksarkivet och Kungliga biblioteket i Stockholm.

”Vikten av tryckfrihetsförordningen kan ses i ljuset av att Sverige idag runt om i världen är erkänt för sitt stöd för demokrati och medborgerliga friheter. Utmärkelsen kastar ljus över en av de mest fundamentala mänskliga rättigheterna i världen”, säger riksarkivarie Karin Åström Iko och riksbibliotekarie Karin Grönvall i ett gemensamt uttalande.

Sedan 1949 är tryckfrihetsförordningen även grundlag i Sverige.