Nyheter

Enligt de senaste resultaten från den globala kunskapsmätningen PISA (Programme for International Student Assessment) har svenska 15-åringar drabbats av en betydande nedgång i sina prestationer. Resultaten visar på markanta försämringar, särskilt inom områdena matematik och läsförståelse.

Den nedåtgående trenden är särskilt anmärkningsvärd. De senaste resultaten från den globala utbildningsmätningen PISA avslöjar en betydande nedgång i prestationerna hos svenska niondeklassare, speciellt inom ämnena matematik och läsförståelse, jämfört med den föregående mätningen 2018. Med 2022 års resultat har Sverige återigen sjunkit till nivån som registrerades 2012, och i stort sett alla tidigare förbättringar har nu försvunnit.

Snittpoängen i matematik sjönk med 21 poäng till 482, medan läsförståelsen minskade med 19 poäng till 487. Även kunskaperna i naturvetenskap visar en försämring, även om den ligger inom felmarginalen.

Skolverket konstaterar att likvärdigheten inom den svenska skolan har försämrats och nu är sämre än i övriga nordiska länder. Resultaten visar också på överlag bättre prestationer bland flickor jämfört med pojkar, samt en fördel för elever med svensk bakgrund i jämförelse med dem med utländsk bakgrund. Socioekonomisk bakgrund spelar dessutom en allt större roll i elevernas prestationer, vilket signalerar en oroande trend för det svenska skolsystemet, enligt Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Trots det påtagliga tappet ligger Sverige fortfarande över OECD-snittet, tack vare att flera andra länder också har försämrade resultat i den senaste mätningen. Det konstateras dock att resultaten aldrig tidigare har sjunkit så markant mellan två mätningar.

Enligt OECD kan en förklaring till de sämre resultaten vara kopplad till coronapandemin. Skolan påverkades i hög grad av pandemin, och skillnaderna mellan starka och svaga elever tros ha blivit ännu tydligare. Peter Fredriksson betonar att pandemin är den mest rimliga förklaringen till nedgången.

PISA, världens största elevstudie med deltagande från 81 länder år 2022, visar att Singapores 15-åringar presterar överlägset bäst globalt sett. Inom Europa har Estland bäst resultat, medan Danmarks 15-åringar utmärker sig som de bästa i Norden enligt mätningen.

Regeringen kommer nu att vidta åtgärder och har strategier för framtiden. Skolminister Lotta Edholm säger bland annat att man kommer att se över friskolesystemet.
– Vi har varit alldeles för naiva, säger hon.