Nyheter

En granskning från Riksrevisionen avslöjar att Migrationsverket i tusentals fall har underlåtit att återkalla uppehållstillstånd för personer som inte längre har rätt att vistas i Sverige. Detta har resulterat i att cirka 9 000 personer behöll sina permanenta uppehållstillstånd trots att de hade lämnat landet. En betydande konsekvens av detta felaktiga agerande är att bidrag fortsatte att betalas ut till dessa personer, vilket uppgår till uppemot 430 miljoner kronor mellan åren 2013 och 2020.

Riksrevisionens granskning riktar kritik mot både Migrationsverket och nuvarande samt tidigare regeringar och konstaterar att ansvaret för bristerna vilar på dem. Granskningen pekar på att bristerna delvis uppstått på grund av bristande prioritering från regeringen och Migrationsverket, och detta påstås vara oförenligt med myndighetens lagstadgade uppdrag.

Riksrevisor Helena Lindberg framhåller i ett pressmeddelande att de påtalade bristerna inte överensstämmer med Migrationsverkets ansvar enligt lag och att det är ett resultat av bristande prioriteringar från både myndigheten och regeringen. Denna avslöjade försummelse väcker frågor om effektiviteten i hanteringen av uppehållstillstånd och betonar vikten av att myndigheter och regeringar upprätthåller och prioriterar sina lagstadgade uppdrag för att säkerställa en korrekt och rättvis administration av invandringsfrågor.