Nyheter

Sverigedemokraterna går till EU-val på att begränsa den fria rörligheten för människor som uppvisar ”bristande vandel”. Den som missköter sig ska till exempel inte kunna ansöka om visum till Sverige, säger EU-parlamentarikern Charlie Weimers (SD)

Sverigedemokraterna går till val under parollen ”Mitt Europa bygger murar”, och förslaget om att begränsa rörligheten är ett nytt inslag som presenteras i deras valmanifest. Weimers förklarar att begreppet ”vandel” inkluderar brott mot lagen eller att bli uppmärksammad av säkerhetspolisen för subversiv aktivitet.

– Det kan vara att bryta mot lagen eller att exempelvis bli uppmärksammad av landets säkerhetspolis som flaggar för subversiv aktivitet.

SD har även för avsikt att riva upp ett förbud mot EU-finansiering av europeiska gränsbarriärer och vill se ett skärpt återvändandedirektiv. Weimers betonar att det är viktigt att EU-lagstiftningen möjliggör verkställande av utvisningar utan onödiga hinder, såsom att erbjuda 30 dagar för fritt återvändande innan tvångsåtgärder kan vidtas.

SD vill även riva upp ett förbud som finns i dag mot EU-finansiering av europeiska gränsbarriärer. Weimers säger att Schengensamarbetet snart kommer att vara historia om inte den yttre gränsen hålls.

Han flaggar även för att SD vill se ett skärpt återvändandedirektiv.

– Här gäller det att ge EU-lagstiftningen tänder så att man verkligen kan verkställa utvisningar.

Ett exempel på något som borde ändras är att personer måste erbjudas 30 dagar för fritt återvändande innan myndigheterna kan sätta in tvångsåtgärder, anser han.

– Under de 30 dagarna hinner väldigt många avvika.

Det nämns att inget av dessa förslag kan initieras eller avgöras ensamt av EU-parlamentet. Istället är tanken att påverka EU-kommissionen att driva frågorna vidare. Efter valet hoppas SD på ett nytt avtal på EU-nivå, mellan deras grupp ECR och den traditionella högergruppen EPP, som inkluderar förslag om migration, kriminalitet och andra politikområden.

Weimers avslutar med att poängtera att SD kommer att verka för att få EPP att ersätta Ursula von der Leyen som kommissionsordförande, då de anser att hennes politik har varit skadlig för Sverige.

SD:s stora frågor

valmanifestet har SD tre teman under nio punkter:

• Stoppa maktöverföringen till Bryssel

Återföra makt från EU till nationalstaten, öka transparensen inom EU, att införa krav på folkomröstningar vid beslut som flyttar makt från Sverige till Bryssel och ta bort EU-medlemskapet ur grundlagen.

• En realistisk miljö- och klimatpolitik

En folkligt balanserad politik för minskade utsläpp av växthusgaser, reformera EU:s klimatpakt och en europeisk strategi för mer kärnkraft.

• Värna svenska bönders intressen

Stärka svenska bönders konkurrenskraft på den inre marknaden, arbeta för regelförenklingar – bönder ska producera mat – inte administrera, motverka alla förslag som riskerar att minska europeisk livsmedelsproduktion och svenskt djurskydd ska vara vägledande i EU:s djurskyddspolitik.

• Håll Bryssel borta från den svenska skogen

Omförhandla Sveriges åtaganden inom LULUCF, verka för att skogen åter blir en nationell angelägenhet, värna äganderätten och svenska skogsägares rätt att bruka sin skog.

• Bevara svensk jakttradition

Att få undantag från förbudet av blyammunition, vilka arter som får jagas och i vilken omfattning ska vara ett nationellt beslut, verka mot överstatliga beslut som får inverkan på svensk jakt och svenska jägare.

• Migrationspolitiken ska beslutas i Sverige

Stärka EU:s yttre gräns för att motverka all form av illegal invandring till unionen, inrätta asylcenter utanför EU:s gränser, begränsa den fria rörligheten för den som missköter sig, motverka EU:s möjlighet att tvinga enskilda medlemsstater att ta emot migranter.

• Stoppa islamiseringen av Europa

Arbeta aktivt mot islamiseringen av Europa, islamister ska inte tillåtas att resa eller flytta till EU i syfte att bedriva islamistisk propaganda och stoppa finansieringen av islamister i EU.

• Bygg ett tryggt Europa

Att omedelbart stoppa all finansiering av terrorverksamhet, utveckla samarbetet kring EU:s gränsöverskridande terrorbekämpning och på alla tänkbara sätt göra det svårt att vara terrorist i EU.

• Stoppa EU:s klåfingrighet

Värna svensk snusproduktion och alla européers rätt att snusa, att svenska motorister även fortsättningsvis ska kunna bedriva sin hobby, kämpa för att återta makten över arbetstiderna till Sverige och arbetsmarknadens parter.

Hela valmanifestet kan laddas ned och läsas HÄR