Nyheter

Regeringen planerar att intensifiera informationsutbytet mellan myndigheter och organisationer för att bekämpa felaktiga utbetalningar från välfärdssystem och arbetslivskriminalitet.

Enligt en lagrådsremiss som nyligen godkändes kommer vissa myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor att vara skyldiga att dela mer information med varandra. Syftet med förslaget är att minska de årliga felaktiga utbetalningarna på cirka 15–20 miljarder kronor från välfärdssystemen, där 90 procent av dessa fel orsakas av felaktiga uppgifter.

Regeringen ser detta som ett viktigt steg i kampen mot organiserad brottslighet och arbetslivskriminalitet. För att effektivt bekämpa dessa problem behöver myndigheter och organisationer ha bättre möjligheter att dela information. För att underlätta detta föreslår den nya lagen en skyldighet för berörda parter att lämna uppgifter till varandra. Förslaget täcker både offentliga och sekretessbelagda uppgifter.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar vikten av att strypa den kriminella ekonomin och betonar regeringens allvarliga inställning till välfärdsbrott, felaktiga utbetalningar och arbetslivskriminalitet. Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg tillägger att arbetslivskriminalitet inte bara hotar ärliga företag utan kan också leda till allvarliga konsekvenser som människohandel och exploatering.

Förväntningarna är att den föreslagna lagen, som förväntas träda i kraft den 1 juni 2024, kommer att leda till en betydande minskning av felaktiga utbetalningar och öka effektiviteten i bekämpningen av brott mot välfärdssystemen. De förändringar som föreslås för informationsutbytet för att motverka arbetslivskriminalitet kommer att involvera flera myndigheter, inklusive Arbetsförmedlingen, Skatteverket och Polismyndigheten.”