Nyheter

En färsk undersökning utförd av Novus på uppdrag av Polisförbundet visar att åtta av tio poliser anser att det saknas tillräckligt med personal i yttre tjänst för att effektivt hantera potentiellt eller faktiskt våld mot sina kollegor. Enligt undersökningen är fler poliser den främsta åtgärden för att öka säkerheten för polispersonal.

Ordförande för Polisförbundet, Katharina von Sydow, understryker vikten av att skydda dem som skyddar samhället. Hon betonar att polisyrket innebär risker och att arbetsgivaren måste göra allt som står i dess makt för att minimera dessa. Enligt von Sydow bör det finnas minst två poliser när hotfulla situationer uppstår.

Undersökningen pekar även på att polisernas mentala beredskap påverkas av ökningen av kriminella aktiviteter, såsom skjutningar och sprängningar. 66 procent av respondenterna uppgav att deras mentala beredskap har höjts. Von Sydow framhåller vikten av att poliser ges stöd och möjlighet att bearbeta de traumatiska händelser de kan konfronteras med i tjänsten.

En annan betydande observation är att kommenderingar, där poliser skickas till andra regioner för att bistå i våldsdrabbade områden, anses urholka resurserna i den egna regionen enligt 61 procent av respondenterna. Dessutom upplever 56 procent att det ökade antalet skjutningar och sprängningar resulterar i fler arbetsuppgifter i deras egna regioner.

För att adressera dessa utmaningar föreslår Polisförbundet att öka det administrativa stödet för att frigöra mer tid för polisarbete. Enligt von Sydow är det viktigt att poliserna kan fokusera på sina kärnuppgifter utan att överbelastas av administrativa bördor och övertidsarbete.

Polisförbundet efterlyser också en hållbar tillväxt av poliskåren och uppmanar Polismyndigheten att genomföra en verksamhetsanalys för att fastställa vilka kompetenser som behövs. Vidare betonas vikten av att utveckla organisationen, stödja cheferna och genomföra forskningsbaserade åtgärder som är anpassade till svenska förhållanden.

Sammanfattningsvis kräver poliserna ökad personalstyrka, förbättrat stöd för mentalt välbefinnande och strategier för att hantera det ökande våldet mot dem. Detta ställer krav på en helhetsorienterad strategi för att säkerställa att poliserna kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och effektivt sätt.