Nyheter

En utlänning som arbetar utan tillstånd kan hota samhällets allmänna ordning. Vid en inspektion på en bilverkstad uppstod misstankar om att en utländsk man arbetade utan att ha arbetstillstånd. Mannen kunde inte bevisa att han hade ett giltigt skäl att vara i Sverige, vilket är en anledning till att avvisa honom.

Mannen, som var medborgare i ett land utanför EU men hade uppehållstillstånd i ett annat EU-land, borde i ett sådant fall uppmanas att självmant återvända till det andra EU-landet inom en rimlig tidsperiod. Om han inte följer denna uppmaning kan ett beslut om avvisning fattas. En avvisning kan dock ske omedelbart utan uppmaning om mannen anses utgöra en risk för allmän ordning och säkerhet. Denna reglering grundar sig på ett EU-direktiv.

Migrationsöverdomstolen anser att det är troligt att mannen har arbetat utan tillstånd och inte haft för avsikt att legalisera sin vistelse i Sverige. Enligt domstolen har hans agerande utgjort ett hot mot grundläggande samhällsintressen som en reglerad arbetsmarknad, reglerad invandring och ett fungerande välfärdssystem. Detta beteende anses tillräckligt för att mannen ska betraktas som ett hot mot den allmänna ordningen. Därför bedömer domstolen att det var sannolikt att mannen skulle avvisas utan föregående uppmaning att lämna landet, och att det fanns skäl att ta honom i förvar.

Migrationsöverdomstolen har beaktat det EU-rättsliga begreppet allmän ordning och säkerhet, vilket ger medlemsstaterna stor frihet att definiera sina nationella behov. För att något ska anses som ett hot mot allmän ordning krävs dock att det utgör ett tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse. Domstolen bedömer att arbete utan tillstånd är ett sådant hot, men betonar att myndigheter alltid måste göra en individuell bedömning av varje enskilt fall, säger lagmannen Peder Liljeqvist, ordförande i målet.