Nyheter

Säkerhetspolischef Charlotte von Essen har nyligen meddelat att terrorhotnivån i Sverige fortsatt kommer att ligga på en hög nivå, vilket motsvarar en fyra på den femgradiga skalan. Beslutet grundar sig på en samlad bedömning från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) och Säkerhetspolisens kontraterrorismarbete.

Enligt von Essen har den pågående händelseutvecklingen både i Sverige och internationellt haft en påverkan på såväl våldsbejakande extremister som främmande makt, vilka utgör säkerhetshot. En betydande faktor i det ökade terrorhotet från våldsbejakande islamism är den bild som målas upp av Sverige som ett islamfientligt land.

”Sverige ses fortsatt som ett prioriterat mål. Hotet kommer från både ensamagerande och grupper som kan styras från aktörer utomlands,” säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Beslutet om att bibehålla den höga terrorhotnivån återspeglar även ett pågående attentatshot från högerextremism och individer som agerar utifrån en blandad, ihop-plockad ideologi, inklusive antistatlig inriktning.

Säkerhetsläget i Sverige bedöms vara allvarligt, och enligt von Essen kommer detta sannolikt att bestå under en längre tid. De komplexa hoten samverkar och förstärker varandra, vilket gör att den snabba händelseutvecklingen är svår att förutse. Detta kan direkt påverka hoten mot Sverige.

”Våldsbejakande extremister och främmande makt kan försöka utnyttja och påverka händelseutvecklingen i en för Sverige negativ riktning för att uppnå sina egna syften och mål,” varnar säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Hon uppmanar gemensamt arbete för att göra Sverige mindre attraktivt som plattform för säkerhetshotande verksamhet, vare sig det gäller våldsbejakande extremister eller främmande makt.