Nyheter

Finansminister Elisabeth Svantesson har emot Subventionsbrottsutredningens betänkande av den särskilde utredaren Sven Johannisson, om ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag. I betänkandet lämnar utredningen förslag som ska stärka skyddet för de statliga stöden till företag och föreningar.

Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande. För att bekämpa den behöver den kriminella ekonomin strypas. Varje år betalar staten ut över hundra miljarder kronor i statliga stöd till företag och föreningar. Samtidigt finns det inte tillräckliga kontrollmöjligheter för att förhindra att kriminella använder företag och föreningar som brottsverktyg och fuskar med stöden. En utredning har därför haft i uppdrag att bland annat se över det straffrättsliga skyddet för statliga stöd till företag.

– Vi befinner oss i ett nödläge och för att knäcka den grova organiserade brottsligheten behöver vi strypa den kriminella ekonomin. Regeringen arbetar nu på bred front med detta och utredningens förslag kommer att vara en viktig del i det fortsatta arbetet, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att undersöka hur ett särskilt straffrättsligt skydd, motsvarande det som finns i bidragsbrottslagen för ekonomiska förmåner och stöd till enskilda personer, kan införas även för statliga stöd till företag och andra juridiska personer. Behovet av att förstärka det straffrättsliga skyddet för de statliga företagsstöden blev tydligt under pandemin, då omfattande statliga stöd betalades ut till företag under kort tid.