Nyheter

På en pressträff på måndagen presenterade infrastruktur- och bostadsministern Andreas Carlson (KD) att Trafikverket och Transportstyrelsen får i uppdrag att stärka säkerheten i kollektivtrafiken. Myndigheterna får i uppdrag att ta fram ett nationellt säkerhetsprogram.

– Säkerhetsläget i Sverige har försämrats. Den ökande hotbilden kan påverka många olika delar av samhälle. Inom transportområdet är det en given utgångspunkt att resenärer ska känna sig trygga om de reser kollektivt, säger Carlsson.

Carlsson säger att man i nuläget inte ser något enskilt hot mot kollektivtrafiken. Men pekar ut att stationer och vänthallar som en viktig del där säkerheten måste stärkas.
– Stationerna är en mycket viktig del i uppdraget, att se hur man kan stärka skyddet på de noder där fjärrtåg och kollektivtrafik möts.

Har ni identifierat någon hotbild mot järnvägs- och kollektivtrafiken idag?

– Den bedömning som Säkerhetspolisen har gjort som har lett till att vi nu har en fyra på en femgradig skala bygger inte på något enskilt hot mot någon enskild måltavla, utan det är en bedömning som görs utifrån att hotet är är högt generellt och kommer att vara det över en lång tid, är vår bedömning. Det är därför som vi nu vidtar de här åtgärderna för att det är angeläget att höja skyddet på järnvägs- och kollektivtrafiken. Och det gäller ju för olika delar av samhället, så det råder inte något konkret föreliggande hot när det gäller järnvägs kollektivtrafiken som ligger till grund för Säpos bedömning att höja nivån.

Vad har andra länder gjort för att höja säkerheten inom järnvägs- och kollektivtrafiken?

– Det ligger också i uppdraget nu för Trafikverket och Transportstyrelsen att titta närmare på detta och dra lärdomar. Det kan handla om olika typer av fysiskt skydd, kamerabevakning, personalbemanning eller som i Storbritannien där man ställer krav på personer som arbetar i ett stationsområde att ha en viss grad av utbildning för att förebygga, identifiera. Men också när det, om det väl skulle ske något attentat, vara utbildade för vad man ska göra i det läget.

Sammanfattningsvis då är det här ändå att vi ska som svenskar försöka leva som vanligt?

–  Ja, jag förstår att många känner en oro till följd av det allvarliga läget och det är ett allvarligt läge. Vi har ett högt terrorhot föreliggande mot Sverige. Men budskapet baserat på Säkerhetspolisen och Polismyndighetens bedömning är att man ska försöka leva som vanligt. När det gäller resenärer i kollektivtrafik eller med tågresande så är det dock viktigt att vara varsam, aktsam, uppmärksam om något avviker
från det normala, men förstås i övergripande grad kunna leva som vanligt. Gör vi inte det så ger vi efter för dem som försöker skrämma oss i det här mycket allvarliga läget.